Công việc gắn với thẻ: thiết kế thiết bị phân phối