Chính sách bảo mật

Vietlabo.com tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn.  Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ trang Web site vietlabo.com như thế nào. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

Nếu bạn không chấp thuận bản quy định bảo mật này, xin đừng truy cập vào trang Website Vietlabo.com.
Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trang Web này có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

- Tập hợp các thông tin :
Vietlabo tập hợp các thông tin cá nhân của khach hàng như: email, họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi cư trú, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi đăng kí hay sử dụng trang website Vietlabo.com. Khi khách hàng truy cập vào trang Web của chúng tôi, chúng tôi không yêu cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên để có thể truy cập những nơi cần sự đăng ký, bạn phải thực hiệ n việc đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin theo yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của người truy cập và chỉ khi cần thiết cho mục đích thương mại của chúng tôi trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập vào website như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày khách hàng truy cập vào website, và những sự mô tả khác.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Phạm vi sử dụng thông tin:
  • Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dung của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Vietlabo.com.

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Vietlabo.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

- Cách thức sử dụng thông tin:
Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin của khách hàng cung cấp để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của khách hàng.Thông tin cá nhân của khách hàng có thể bị chia sẻ với công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn hay cho những mục đích liên quan. Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch ụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân. Dữ liệu khách hàng của Vietlabo có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản.

- Bảo đảm an toàn đối với các thông tin thu nhập được:
Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

- Sửa đổi và xóa thông tin tài khoản:
Khách hàng có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành  bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý  liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang Website chúng tôi.